"മദ്യപിച്ച്" ചോക്ലേറ്റ്-നട്ട്കേക്കുകൾ

വളരെ ചോക്ലേറ്റ് വളരെ സുഗന്ധമുള്ളതും പാനപാത്രങ്ങളും പരീക്ഷണം മദ്യപാനവും ഒരു അത്ഭുതകരമായ സൌരഭ്യവാസനയായി വിടവാങ്ങുന്നു സമയത്ത്, അവർ "മദ്യപാനം" വിളിക്കുന്നു എന്തിന്, ആ കാരണം 4 ടേബിൾസ്പൂൺ - ടെസ്റ്റ് ഒരുപാട് മദ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം കപ്പ്കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നട്ടുകൾ കഴിയുന്നത്ര ചെറുതായിരിക്കണം. തത്ഫലമായി, പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്തുള്ള വിരസത അനുഭവപ്പെടും, ഒപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വലിയ കഷണങ്ങൾ കാണിക്കില്ല. കപ്പ് വളരെ സുഗന്ധവും സൌരഭ്യവും നോക്കി.

വളരെ ചോക്ലേറ്റ് വളരെ സുഗന്ധമുള്ളതും പാനപാത്രങ്ങളും പരീക്ഷണം മദ്യപാനവും ഒരു അത്ഭുതകരമായ സൌരഭ്യവാസനയായി വിടവാങ്ങുന്നു സമയത്ത്, അവർ "മദ്യപാനം" വിളിക്കുന്നു എന്തിന്, ആ കാരണം 4 ടേബിൾസ്പൂൺ - ടെസ്റ്റ് ഒരുപാട് മദ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം കപ്പ്കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നട്ടുകൾ കഴിയുന്നത്ര ചെറുതായിരിക്കണം. തത്ഫലമായി, പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്തുള്ള വിരസത അനുഭവപ്പെടും, ഒപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വലിയ കഷണങ്ങൾ കാണിക്കില്ല. കപ്പ് വളരെ സുഗന്ധവും സൌരഭ്യവും നോക്കി.

ചേരുവകൾ: നിർദ്ദേശങ്ങൾ