വൈറ്റ്-ക്രീം ക്രീം സൂപ്പ്

അതിലോലമായ സൂപ്പ് മസായ സൂപ്പ് വളരെ രുചികരമായ മണ്ടത്തരമാണെന്ന്. കൂടാതെ അവ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. പാൽ, ചിക്കൻ ചാറു പുറമെ കൂടെ അരകപ്പ് ഈ സൂപ്പ്-പാലിലും - കോമ്പിനേഷൻ അസാധാരണമായ രുചിയുള്ള തണുപ്പുകാലത്ത്. ഒരു ആഭ്യന്തര ചിക്കൻ നിന്ന് പാചകം വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതു ഒരു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സ്വാദും സൌരഭ്യവാസനയായ ഉണ്ട്. അത്തരം സൂപ്പ്-മാഷ് നല്ലത് ബ്രൌക്കുകളിൽ നിന്ന് വേവിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്യസുഗന്ധമുള്ളതുമായ ബ്രെഡ് ബ്രെഡിനൊപ്പമാണ്.

അതിലോലമായ സൂപ്പ് മസായ സൂപ്പ് വളരെ രുചികരമായ മണ്ടത്തരമാണെന്ന്. കൂടാതെ അവ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. പാൽ, ചിക്കൻ ചാറു പുറമെ കൂടെ അരകപ്പ് ഈ സൂപ്പ്-പാലിലും - കോമ്പിനേഷൻ അസാധാരണമായ രുചിയുള്ള തണുപ്പുകാലത്ത്. ഒരു ആഭ്യന്തര ചിക്കൻ നിന്ന് പാചകം വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതു ഒരു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സ്വാദും സൌരഭ്യവാസനയായ ഉണ്ട്. അത്തരം സൂപ്പ്-മാഷ് നല്ലത് ബ്രൌക്കുകളിൽ നിന്ന് വേവിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്യസുഗന്ധമുള്ളതുമായ ബ്രെഡ് ബ്രെഡിനൊപ്പമാണ്.

ചേരുവകൾ: നിർദ്ദേശങ്ങൾ