ഉണക്കിയ പഴങ്ങളും, Propeeps ഒരു Compote

ഏത് കമ്പോട്ടുമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചു അതിൽ നിന്ന് പാകം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കമ്പോട്ട്, എല്ലായ്പ്പോഴും വിറ്റാമിനുകൾ, അതിശയകരമായ രുചി, അതിശയകരമായ അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്ന് ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളെയും സിസ്റ്റങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സംയുക്തത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു. അതെ, compote കുട്ടിക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ട പാനീയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അപ്രസക്തമായ പരിചയവും അത്തരമൊരു. തുടക്കത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശമായ ഫ്രാൻസാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാനീയം ആയിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ, compote ഒരു മധുരമുള്ള സിറപ്പിൽ ഒരു വേവിച്ച ഫലം ആയിരുന്നു സ്വീറ്റ് ഡെസേർട്ട് വിളിച്ചു. ഫലം വേവിച്ചു, പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പ് ഒരു മൃദു സംസ്ഥാന ലേക്കുള്ള മാത്രം ഇംതിയാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ, ആ ദിവസങ്ങളിൽ, കമ്പുകൾ വവങ്ങളിൽ സേവിച്ചു, അതു തവികളും കൊണ്ട് തിന്നു.

ഏത് കമ്പോട്ടുമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചു അതിൽ നിന്ന് പാകം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കമ്പോട്ട്, എല്ലായ്പ്പോഴും വിറ്റാമിനുകൾ, അതിശയകരമായ രുചി, അതിശയകരമായ അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്ന് ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളെയും സിസ്റ്റങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സംയുക്തത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു. അതെ, compote കുട്ടിക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ട പാനീയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അപ്രസക്തമായ പരിചയവും അത്തരമൊരു. തുടക്കത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശമായ ഫ്രാൻസാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാനീയം ആയിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ, compote ഒരു മധുരമുള്ള സിറപ്പിൽ ഒരു വേവിച്ച ഫലം ആയിരുന്നു സ്വീറ്റ് ഡെസേർട്ട് വിളിച്ചു. ഫലം വേവിച്ചു, പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പ് ഒരു മൃദു സംസ്ഥാന ലേക്കുള്ള മാത്രം ഇംതിയാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ, ആ ദിവസങ്ങളിൽ, കമ്പുകൾ വവങ്ങളിൽ സേവിച്ചു, അതു തവികളും കൊണ്ട് തിന്നു.

ചേരുവകൾ: നിർദ്ദേശങ്ങൾ