ലിപ് മദ്യപാനത്തിനുള്ള പ്രതിവിധി

ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ലിപ് ടാറ്റ് ജനകീയമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയ വ്യാപകമായിരുന്നു. തൊലിയുരിഞ്ഞ് തൊലിപ്പുറത്തെ പാളിയിൽ വളരെ പിളർന്ന് വരുന്ന പിഗ്മെന്റ് നുഴഞ്ഞുകയറുന്നത് ടാറ്റിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് മേക്കപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്ഥിരതയാർന്ന മരുന്നുകൾ ധരിക്കുന്നതിന്റെ കാലാവധി 3-5 വർഷങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. ഒരു ലിക്വിഡ് ആംബുരുൾ അനസ്തെറ്റിക് അനസ്തേഷ്യയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് അധരങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യസംരക്ഷണം തിരുത്തുന്നത്. അനസ്തെഷിയ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ കൂടുതൽ ഹൃദ്യവും വേദനയുമില്ലാതെ വൃത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, പച്ചകുത്തലുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ എതിരാളികളാൽ പ്രതിസന്ധിയാണ്. ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ആപേക്ഷികതയ്ക്കും പരസ്പരബന്ധത്തിനും ഇടയിലെ ആക്ടിനുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ആധികാരികമായ നിഗമനങ്ങൾ

ടാറ്റിംഗിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ: