ടാങ്കിലെന്ന പോലെ: കാസാനി ടാങ്കിന്റെ ഒരു പുതിയ ശേഖരം

ക്രൂരമായ, ധാർഷ്ട്യത്തോടെ ... എന്നിട്ടും ഇറ്റാലിയൻ നാഗരികതയിൽ കാസാഡേയിയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ശരത്കാല-ശീതകാലം ശേഖരം അപരിചിതമായ പേര് ടാങ്കിനൊപ്പമാണ്. ഒരു പരുക്കനായ ട്രാക്ടറും ഒറ്റത്തവണയും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടവും ഒരു വലിയ കുതികാൽ - ഈ ഐതിഹാസിക ഷൂ ബ്രാൻഡിന്റെ പുതിയ മാതൃകകളായിരുന്നു.

ഷൂസ്, ബൂട്ട്സ്, ബൂട്ട് എന്നിവയുടെ ശരത്കാല-ശീത കാല വരികൾ പലതരം വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് - ഇക്കോ ലെതർ മുതൽ സ്വീറ്റ് വരെ. എല്ലാ മോഡലുകളും ഒരു പൊതു ആശയം കൊണ്ട് ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: റിട്രോ ഫാഷനിക്കുള്ള ഡിസൈനർമാരുടെ പേരുകൾ, 60-കളിലെ ലണ്ടൻ അവന്റർ ഗാർഡിലേക്ക്. ബ്രസീലിലെ ബ്രസീലിലെ ബോംബ് വച്ച കാസഡേയിലും ബ്രാൻഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലുമാണ് പുതിയ ശേഖരം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രസകരമായ ചാരുത - കസേദായിയിൽ നിന്നുള്ള ശരത്കാല-ശീതീകരണ പ്രവണത

ബന്ഡേജ് ചർമ്മത്തിന് ഇരട്ട നിറമുള്ള ബർഗണ്ടി

കസാഡികയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ: ഒരു ട്രാക്ടർ ഏകവും ഒരു പരിഷ്കൃത മുടിയിഴയും